Privacy verklaring

Privacy verklaring
De Stichting KiBaHome, hierna te noemen KiBaHome, vindt uw privacy belangrijk en verwerkt de door u aan KiBaHome verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid staan hierbij centraal.

Inleiding
KiBaHome heeft ten doel het financieel en organisatorisch ondersteunen van het weeshuis St. Kizito Babies Home te Gangama, bij Mbale in Uganda, teneinde te kunnen bijdragen aan een betere toekomst van de wezen en ook de kinderen en bewoners uit de directe omgeving. Om deze ondersteuning te kunnen bieden worden donateurs geworven en fondsenwervende activiteiten ondernomen.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, deelnemers aan bepaalde activiteiten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van KiBaHome.

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door KiBaHome verwerkt ten behoeve van:
1. het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/of donateurschap;
2. het verzenden van de nieuwsbrief;
3. u te informeren over en te benaderen voor activiteiten in het kader van fondsenwerving;
4. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
5. het behandelen van vragen en klachten;

KiBaHome verzamelt contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstelling als donateur, eenmalige giftgever of deelnemer aan een van onze activiteiten.

KiBaHome kan daarnaast niet- persoonsgebonden gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoeken en de onderwerpen die worden bekeken. Ook kunnen we zien hoe goed de nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van “opens en clicks”. KiBaHome gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Via de website van KiBaHome wordt geen toegang geboden tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google +.

Persoonsgegevens worden door KiBaHome niet gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. De database wordt uitsluitend up-to-date gehouden op aanwijzing van de betrokken persoon zelf.
KiBaHome stelt de persoonsgegevens nooit ter beschikking aan derde partijen.

Uw rechten
U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door KiBaHome worden beheerd en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of verwijderen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. (Als u bijvoorbeeld donateur bij ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij de overeenkomsten 7 jaar bewaren). In zo’n geval zal KiBaHome u daarover informeren.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we per e-mail, telefoon, post en/of SMS versturen. Dit kan door via telefoon (tel. 023-5379618), e-mail (info@kibahome.nl), of post (Vinkenbaan 11, 2082 EN Santpoort- Zuid) contact op te nemen met de voorzitter KiBaHome.

Iedere e-mail waarbij een nieuwsbrief van KiBaHome wordt aangeboden bevat een link waarmee u zich voor verzending kunt afmelden.

Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Voor de bescherming van persoonsgegevens heeft KiBaHome fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. KiBaHome maakt gebruik van beveiligde pc’s die uitsluitend toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen.

Wijzigingen Privacy verklaring
KiBaHome behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze Privacy verklaring. Deze aanpassingen zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief worden gemeld.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy verklaring van KiBaHome dan kunt u deze richten aan de voorzitter KiBaHome. Zie voor diens gegevens onder “Uw rechten”.

December 2018